Muzaffer Ahmad Sharma of Shikarpur (12/12/1997)

Detail

Date of Martyrdom12/12/1997
Place of Martyrdom Shikarpur, District Shikarpur

Leave a Reply